ေမာင္ေဆြသိန္းေအာင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္အခြန္ေဆာင္ကိစၥလုပ္ လက္ေတြ႔ေလ့လာခံစားခ်က္ 貌索登昂的中国办税新体验

ေမာင္ေဆြသိန္းေအာင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္အခြန္ေဆာင္ကိစၥလုပ္ လက္ေတြ႔ေလ့လာခံစားခ်က္ 貌索登昂的中国办税新体验


၂၀ဝ၇ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္ေဆြသိန္းေအာင္ျမန္မာႏိုင္ငံက
ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီျမိဳ႔တြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ပါသည္။
အစတြင္သူသည္က်ယ္ေကာင္တြင္လမ္ေဘးေဈးဆိုင္ပဲရွိသည္။
ေနာက္တြင္သူသည္ကုန္သြယ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ေမာင္ေဆြသိန္းေအာင္သည္ အေရာင္းအဝယ္ေရးတိုးတက္ေကာင္မြန္
ဟို၍ သူသည္ေရႊလီျမိဳ႔တြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုမၼဏီ
ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၼဏီအသစ္ဖြင့္လွစ္လွ်င္
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအကုန္လံုးလုပ္ျပီးအခ်ိန္ ၁ လ
လိုပါသည္။ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေန႔ဝက္ႏွင့္ျပီးေအာင္လုပ္
ပါသည္။
ေမာင္ေဆြသိန္းေအာင္က၊ ကြ်န္ေတာ္ေရႊလီျမိဳ႔အစိုးရ
ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းဌာနတြင္ သြားလုပ္သည္။အခြန္အေကာက္
ျပတင္ေပါက္ဝန္ထမ္း စာရြက္အား ေပးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္
စာရြက္ေရးျပီး ဝန္ထမ္းကိုျပန္ေပးပါသည္။ခဏတြင္အကုန္လံုး
ကိစၥလုပ္ျပီး၊ေဘာက္ခ်ာလည္းထုတ္ယူပါသည္။ကုမၼဏီအသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ကြ်န္ေတာ္သည္ အခြန္အေကာက္ဦးစီးဌာန
တစ္ခါပဲသြားပါသည္။အလြန္ဆင္ေျပပါသည္။
ေရႊလီျမိဳ႔ အခြန္အေကာက္ဦးစီးဌာန ႐ံုးအမႈထမ္းေဒၚ
ခ်န္ေရႊက၊ ေမာင္ေဆြသိန္းေအာင္ေရးသည့္စာရြက္ကိုး“အ
ခြန္ေဆာင္သင့္သူအသစ္စုေပါင္း၍အခြန္ေဆာင္စနစ္”ေပၚပါ
သည္။ ဤစနစ္အခြန္ေဆာင္ကိစၥ ၁၂ခ်က္ ပါရွိပါသည္။ေရွး
ေဟာင္းတြင္ အသစ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ကိစၥမ်ားစြာရွိပါသည္၊
အခ်ိန္လည္းလိုမ်ားပါသည္။ယခုတြင္ စုေပါင္း၍အခြန္ေဆာင္
စနစ္ရွိျပီးေနာက္တစ္ခုျပတင္းေပါက္သြား၊အခြန္အေကာက္ဦးစီးဌာနအမ်ားဆံုးတစ္ခါေျပး ရပါသည္။
ေမာင္ေဆြသိန္းေအာင္က၊ ကြ်န္ေတာ္တ႐ုတ္စကားနည္း
နည္းသိပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမသိဘူး။သူတို႔ကိစၥ
လုပ္လွ်င္ကြ်န္ေတာ္လည္း အတူတူလိုက္သြားပါသည္။ အခု
တြင္အခြန္အေကာက္ဦးစီးဌာန တ႐ုတ္--ျမန္မာဘာသာစကား
အထူးျပတင္ေပါက္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာ
ကုန္သည္မ်ားအားဆင္ေျပၾကပါသည္။
တ႐ုတ္--ျမန္မာဘာသာစကားအထူးျပတင္ေပါက္
ဝန္ထမ္းက၊ ေရႊလီျမိဳ႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားစြာရွိၾကပါ
သည္။ဒါေၾကာင့္ေရႊလီအခြန္အေကာက္ဦးစီးဌာနသည္ တ႐ုတ္--ျမန္မာဘာသာစကားအထူးျပတင္ေပါက္ဖြင့္လွစ္ပါသည္၊ဋအခြန္ေဆာင္သင့္သူတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား
ကိုထုတ္ျပန္ေၾကာ္ညာစာဌေရးစပ္ခဲ့ပါသည္။ျမန္မာ့ကုန္သည္
မ်ားအားကူညီေပးပါသည္။
ေမာင္ေဆြသိန္းေအာင္က၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအခြန္အေကာက္
ဦးစီးဌာနသည္တရဥပေဒအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္။
ခြန္အေကာက္ဦးစီးဌာန ျပန္သြားမလိုဘူး၊ အမ်ားကိစၥတစ္ခါ
ေျပးလိုပ္ႏိုင္ငံပါသည္။ အခြန္ေဆာင္အခါတြင္ ဘဏ္တိုက္
သည္ ေငြျဖတ္ယူသည္။ အရမ္းဆင္ေျပပါသည္။ အလိုမရွိလွ်င္
အခြန္အေကာက္ဦးစီးဌာနႏွင့္တျခားဌာနမေႏွာငႇ္ဘူး။ကြ်န္
ေတာ္တို႔စိတ္ခ်ပါသည္။
ေမာင္ေဆြသိန္းေအာင္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၁ ခုႏွစ္
ေန႔ၾကပါသည္။အခု သူတ႐ုတ္ျပည္တြင္ မဂၤလာေဆာင္သည္။
သူမိသားစုခ်မ္းေျမ့သာယာေနပါသည္။သူက၊ တရုတႏိုင္ငံ ေရာက္လာတဲ့ကာလတြင္ ျပည့္ဝတဲ့သည္ ေနထိုင္မႈတစ္မ်ိဳး
မဟုတ္ဘဲ၊ကြ်န္ေတာ္၏ေတြ႔ျမင့္ခ်က္လဲတိုးျမင့္လာခဲ့ပါသည္။
တရုတ္ေဈးကြက္ဟအရန္က်က္ျပံပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္အတြက္
လုပ္ငန္းခံစာမႈလဲ့အမ်ားၾကီးေပးခဲ့ပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕အတူ
တိုးတက္လာပါ၊ တ႐ုတ္လူေတြ႕ရဲ အေတြအၾကံဳလဲက်က္ျပံပါ
သည္၊ကြ်န္ေတာ္သည္အုပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ပါသတဲ့နည္းပညာမ်ားလည္း
အမ်ားၾကီးခံစာခဲ့ပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္အတြက္အၾကိဳးလဲအမ်ား
ၾကီးရွိပါသည္။
အခြန္အေကာက္ဦးစီးဌာနသည္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
တ႐ုတ္--ျမန္မာစီးပြားေရးစၾကၤန္တည္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ျပဘ္
သူျပည္သားအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံႏိုင္ေသာ့တံတားကို တည္
ေဆာင္ပါသည္။